Polityka prywatności MUSICA EST sp. z o.o.

Administratorem Państwa danych osobowych jest MUSICA EST sp. z o.o., która przetwarza je w celu realizacji umów o świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej, umów o świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, nagrań, koncertów i pozostałych wydarzeń kulturalnych oraz ustawowych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności z ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

Dane kontaktowe do Administratora danych osobowych:

MUSICA EST sp. z o.o.,
ul. Jeleniogórska 1/3i lok. 1,
60-179 Poznań

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez MUSICA EST sp. z o.o.

Państwa dane przetwarzane są w celu:

  • realizacji umów o świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej oraz umów o świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, nagrań, koncertów i pozostałych wydarzeń kulturalnych oraz wysyłania informacji, w tym informacji handlowych i marketingowych, związanych z realizacją przez MUSICA EST sp. z o.o. szkoleń, warsztatów, koncertów i innych wydarzeń artystycznych i kulturalnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu MUSICA EST sp. z o.o. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Przekazywanie danych osobowych.

MUSICA EST sp. z o.o. przekazuje Państwa dane osobowe (w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu) innym podmiotom, gdy jest to niezbędne z uwagi na realizację usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej oraz organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, koncertów i pozostałych wydarzeń kulturalnych we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności: PRZESTRZEŃ GŁOSU Magdalena Szymańska, SAR Bartosz Napieralski, Natural Voice Perfection – Stowarzyszenie Pedagogów Wokalnych.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umów o świadczenie usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej oraz umów o świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń, kursów, warsztatów, nagrań, koncertów i pozostałych wydarzeń kulturalnych, przy czym okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MUSICA EST sp. z o.o.. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Prawa.

Każdy z Państwa posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą profilowane, mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.